ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/ GDPR

V prípade že ste našim zákazníkom, alebo len návštevníkom našich webových stránok, poskytujete nám Vaše osobné údaje, za ktoré ako prevádzkovateľ zodpovedáme a chránime ich. Prosím o oboznámenie sa s ochranou osobných údajov, jej zásadami a Vašimi právami, ktoré Vám patria na základe Zákona o ochrane osobných údajov, známeho ako GDPR.

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

je prevádzkovateľom webovej stránky www.drevoprofilpresov.sk, rezervačného a dopytového systému na stránke www.drevoprofilpresov.sk. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvavame ako prevádzkovateľ, a určujeme ako dlho budú údaje spracovávané a na aký účel.

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA

Branislav Findiš, mobil: 0915 084 415, mail: info@drevoprofilpresov.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je proces prípravy až po uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).

Vedenie účtovníctva – ak ste od našej spoločnosti nadobudli tovar, vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska a PSČ, prípadne číslo bankového účtu, email a telefónny kontakt potrebujeme na vytvorenie daňového dokladu, a tiež aby sme mohli evidovať vystavené daňové doklady a tieto v zákonnom rozsahu spracúvať na účely vedenia nášho účtovníctva a plnenia daňových povinností. Na účely účtovníctva a plnenia daňovej povinnosti môžeme potrebovať aj všetky údaje nášho zmluvného vzťahu, kedže objednávka, dodací list a prípadne ďalšie dokumenty súvisiace s dodaním nášho tovaru alebo služby sú podkladom pre vedenie účtovníctva.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu

súbory cookies: medzi tieto súbory cookies patria cielené súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy. Tieto štatistické údaje zbierame využitím nástrojov tretích strán ako počítadlo zobrazenia.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime v najvyššej možnej miere, realizujeme potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje pred zneužitým alebo poškodením.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Osobné údaje ktoré nám poskytnete sú v našom prostredí sprístupnené našim zamestnancom a spolupracovníkom, za účelom plnenia našich záväzkov voči Vám alebo na účely vedenia účtovníctva.

DOBROVOĽNOSŤ ALEBO POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na info@drevoprofilpresov.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

ČAS PLATNOSTI SÚHLASU, DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom) budú u prevádzkovateľa uchované po dobu 2 rokov, za účelom vykonania dohodnutej kúpy, a prípadnej identifikácie spotrebiteľa v reklamačnom procese počal 2 ročnej zákonnej lehoty. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 2 ročnej doby, alebo po uplynutí 2 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované. Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu premlčacích dôb určených zákonom, alebo dôb po ktoré je možné vykonať reklamáciu, ak reklamácia nebola vykonaná v tejto dobe. V prípade, ak právna úprava stanovuje lehotu povinného uchovania určitých údajov alebo ich nosičov, budeme ich uchovávať po takto určenú dobu. Zbierané súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy zbierame využitím nástrojov tretích strán ako počítadlo zobrazenia. Tieto nástroje uchovávajú údaje po nasledujúcu dobu od získania:

Nástroj

Doba uchovania údajov

Počítadlo zobrazenia stránky

50 mesiacov

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na blokovanie nesprávnych údajov (od 25.05.2018 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov),
  • právo na likvidáciu osobných údajov (od 25.05.2018 právo na vymazanie),
  • od 25.05.2018 právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  • právo podať návrh na začatie konania,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.